"Només la força social que sigui capç d'inventar-se a si mateixa pot ser capaç de transformar la societat.

El màxim d'utopisme acompanyarà l'òptim de realisme"

Henri Lefebvre 1967.

dilluns, 29 d’abril de 2013

JARDÍ SOCIOEDUCATIU TERAPÈUTIC PIFERRER 122

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Porta estem treballant en un projecte per guanyar l’espai Piferrer 122 en el concurs de l’Ajuntament de Barcelona,  Pla Buits : buits urbans amb implicació territorial i social. El solar de propietat municipal es cedeix per a un ús temporal de tres anys.

El document va dirigit a les possibles entitats i a la ciutadania en general que vulgui col·laborar en el projecte. En aquest es responen a dos preguntes concretes: Què proposa l’AAVV de Porta? i Com es pot col·laborar? 


QuÉ proposa l’AAVV de Porta?

Es proposa utilitzar el solar Piferrer 122 com espai agrícola urbà socioeducatiu i vertebrador de la vida pública del barri de Porta. Es presenta la creació d’un jardí mediterrani autogestionat on es pugui cultivar plantes alimentàries, medicinals i ornamentals autòctones que potenciïn la relació entre l’agricultura, la jardineria, l’oci urbà, la salut i la societat. Obrint “la porta” a la realització d’un projecte que promogui el tractament terapèutic de persones amb problemàtiques psicològiques o físiques per mitjà de la jardineria.

 Justificació

Degut a la seva centralitat, la proximitat a les zones verdes,  educatives, d’entitats,  la favorable comunicació, la proximitat d’espais d’agricultura urbana i del passat rural del barri es justifica la nova activitat del solar com a jardí urbà socioeducatiu terapèutic.


Objectius

L’objectiu principal que pretenem abordar a l’espai Piferrer 122 es contribuir a la revitalització del barri de Porta per mitjà d’un jardí comunitari que no només compleixi un objectiu purament d’oci sinó també que connecti amb interessos de caràcter social i ambiental. S’adreça a la societat civil en general, a través de col•lectius que puguin mostrar interès en l’horticultura com a mitjà de lligam social. En especial s’adreça a persones amb discapacitats com a principals actors transformadors de l’espai. Per aconseguir implicar el màxim de sensibilitats es proposen cinc objectius específics: socialment per mitjà de la integració, la participació ciutadana i la recuperació històrica i ambientalment per mitjà de la intervenció paisatgística i la educació. Un dels principals col·lectius als quals s’adreça son les persones amb discapacitats o amb risc d’exclusió social que vulguin encarregar-se de la gestió de l’espai i al mateix temps entrin en contacte amb altres persones del barri. Al barri tenim un teixit associatiu existent i sensible en vers aquest sector de la societat.  Es per aquest motiu que considerem interessant promoure un espai dedicat a la integració de persones amb discapacitats.  

El desenvolupament de la proposta passa de forma irrevocable per concebre un procés de participació ciutadana que ajudi a dinamitzar i potenciar la participació dels diferents col·lectius en el disseny, la gestió del solar i en la vida en general del barri de Porta.

L’espai Piferrer122 com espai d’ús agrícola per la difusió dels orígens històrics amb la finalitat de generar lligams comunitaris i sentiment de pertinença al barri de Porta. L’espai busca convertir-se en un centre d’interpretació del que va ser el barri per donar una perspectiva de futur amb l’objectiu de recrear lligams comunitaris i sentiment de pertinença al barri de Porta.

L’educació social i ambiental per mitjà de la divulgació de les tècniques tradicionals del patrimoni agrícola i la problemàtica social i ambiental actual. Es realitzaran tallers de jardineria i salut dedicats als veïns en general i a les escoles en particular.

La proposta redefineix el concepte de zona verda urbana fent una intervenció paisatgística en la que el ciutadà s’apropia de l’espai permetent-lo créixer, crear e identificar-se amb el territori.


Metodologia i activitats

Diferenciem tres fases que caracteritzen la metodologia del projecte: una primera fase d’anàlisi del projecte on s’ha treballat per mitjà de reunions identificant les carències del barri que podrien ser satisfetes per mitjà del concurs Pla Buits, una segona fase de decisió on s’han concretat els objectius específics i l’ús del solar i una tercera fase de creació i consolidació on un cop aconseguida la cessió d’ús del solar s’arriba a la dinamització de l’espai per mitjà d’activitats.

En aquesta tercera fase de creació i consolidació s’organitzaran tallers periòdics de jardineria per a les persones gestores de l’espai i possibles veïns que puguin estar interessats en la temàtica per fomentar una xarxa lliure de coneixements d’agroecologia i salut. Per assegurar la gestió del projecte es realitzaran dinars populars periòdics on es comptarà també amb diferents actuacions de tipus cultural i una campanya amb el nom “ruralitza el barri” que serviran per cobrir els possibles costos derivats dels serveis d’electricitat i aigua com també de la pòlissa d’assegurança exigida per l’Ajuntament de Barcelona. 

Resultats esperats

Seran tres els resultats que s’espera obtenir: un augment del sentiment identitari de la ciutadania, un augment de la cohesió social i un augment de la sensibilització front els problemes ambientals i socials. -       Descripció gràfica de la proposta

Degut a la naturalesa i la temporalitat del solar, la infraestructura es construirà mitjançant materials orgànics, lleugers i de fàcil desmuntatge. Es diferencien dos àrees principals: una zona que ocupa la major part de l’espai dedicada al cultiu amb un passeig central i una segona zona d’entrada dedicada a la reunió per realitzar les activitats.
Com es pot col·laborar? 

El projecte es planteja el repte d’aconseguir el benefici mutu per mitjà de les relacions de proximitat. Es plantegen 8 activitats que es poden dur a terme per part dels col·laboradors:


Activitat 1: Col·laborant aportant el teu temps, coneixement i dedicació a la execució de l’espai

Activitat 2: Patrocinar econòmicament en la creació del solar.

Activitat 3: Aportació de material per a la jardineria o per a l’execució de la proposta.

Activitat 4: Aportació de material reciclat o reutilitzat que pugui trobar un ús en l’espai.

Activitat 5: Col·laboració logística per mitjà de transport o infraestructura.

Activitat 6: Dinamitzar l’espai per mitjà de tallers o activitats.

Activitat 7: Sumar la teva proposta de forma complementaria a la de l’AAVV.

Activitat 8: Donant suport institucional des de la teva associació.


A canvi l’espai Piferrer 122 es compromet a donar resposta per mitjà de publicitat física difonent el treball i el compromís dels col·laboradors per mitjà de cartells en el propi solar. A més, les entitats podran aparèixer en els tríptics de les activitats realitzades en el solar. Es realitzarà una trobada dels agents implicats per a establir nous contactes. Es farà difusió en les xarxes socials, Twitter, Linkedin, Facebook,... Es podrà aparèixer en l’apartat de col·laboradors del nostre blog. I es realitzarà un vídeo promocional de la intervenció realitzada a Piferrer 122. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada